Vsak učenec se v 7., 8. in 9. razredu odloči za dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. To pomeni, da učenci ne izbirajo več dveh ali treh predmetov, ampak dve ali tri ure tedensko.

Šola je ponudila pouk izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa, ki so potrjeni s strani strokovnega sveta. Učenci lahko izbirajo dve ali tri ure pouka iz katerega koli sklopa.

Izbirni predmeti so obvezni del pouka in so umeščeni v urnik. Ocenjujejo se z ocenami od 1 do 5. V primeru, da je učenec ob koncu šolskega leta pri izbirnem predmetu ocenjen z oceno 1 (nezadostno), ima popravni izpit. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če je izpolnil vlogo za oprostitev.

 

 

 

 IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018
1 Francoščina I – FI1
2 Gledališki klub – GKL
3 Izbrani šport NOGOMET – IŠP
4 Izbrani šport ODBOJKA – IŠP
5 Likovno snovanje I – LS1
6 Likovno snovanje III – LS3
7 Multimedija – MME
8 Načini prehranjevanja – NPH
9 Nemščina I – NI1
10 Nemščina II – NI2 (2 skupini)
11 Nemščina III – NI3
12 Obdelava gradiv: les – OGL
13 Poskusi v kemiji – POK
14 Računalniška omrežja – ROM
15 Sodobna priprava hrane – SPH
16 Šolsko novinarstvo – ŠNO
17 Šport za sprostitev – ŠSP
18 Šport za zdravje – ŠZZ

Veliko izbirnih predmetov se v šol. letu 2016/17 izvaja po fleksibilnem predmetniku, razen nekaterih, kateri so zaradi same specifike razporejeni skozi celotno šolsko leto.

V šolskem letu 2016/17 izvajamo 17 izbirnih predmetov. Učenci so razdeljeni v 19 skupin.

PREDMET UČITELJ ŠT. SKUP.
1. ČEBELARSTVO Stanko Polanec 1
2. OBDELAVA GRADIV – LES Stanko Polanec 1
3.

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

Anita Vrtovec 1
Borut Ceglar 1
4. TURISTIČNA VZGOJA Jovita Kovač 1
5. LIKOVNO SNOVANJE II Nada Hrovat 1
6. LIKOVNO SNOVANJE III Nada Hrovat 1
7. MULTIMEDIJA Hren Uroš 1
8. NEMŠČINA I Brigita Berglez 2
9. NEMŠČINA II Brigita Berglez 1
10. NEMŠČINA III Brigita Berglez 1
11. KEMIJA V ŽIVLJENJU Urša Ribič Hribernik 1
12. VZGOJA ZA MEDIJE – TISK Katja Holobar 1
13. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA Uroš Hren 1
14. SODOBNA PRIPRAVA HRANE Simona Pozeb 1
15. ŠPORT ZA SPROSTITEV

Robert Zrnec,

Anita Vrtovec

2
16. ŠPORT ZA ZDRAVJE Borut Ceglar 1
17. UREJANJE BESEDIL Uroš Hren 1
 S K U PA J 19

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

RAZRED PREDMET UČITELJ ŠT. SKUP.
1. razred ANGLEŠČINA Katja Kranjc 3
1. razred Tepanje ANGLEŠČINA Tina Burič 1
4. razred NEMŠČINA Brigita Berglez 2
5. razred NEMŠČINA Brigita Berglez 1
6. razred NEMŠČINA Brigita Berglez 1
4. + 5. razred ŠPORT Žan Vrtovec 1
4.+ 5.+6. razred TEHNIKA Mihael Stampfer 2
4.+5.razred Tepanje ŠPORT Žan Vrtovec 1