ŠOLSKI ZVONEC

0. ura: 07.30 – 08.15
1. ura: 08.20 – 09.05
MALICA (1. r, 2. r in 3. r)
2. ura: 09.10 – 09.55

MALICA
3. ura: 10.15 – 11.00
4. ura: 11.05 – 11.50
5. ura: 11.55 – 12.40
6. ura: 12.45 – 13.30
7. ura: 13.35 – 14.20
8. ura: 14.25 – 15.10
9. ura: 15.15 – 16.00

Kontakt

OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI

Ulica Dušana Jereba 1

3210 Slovenske Konjice

t: 03 757 27 30

f: 03 757 27 35

e: info@osobdravinji.si

 

          | VEČ PODATKOV |

PROJEKTI

projekti

Prehrana

ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko se  v skladu s šolskim koledarjem izvaja pouk.

Šolska prehrana obsega malico, sadno malico, kosilo in popoldansko malico.  Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Nabava živil se izvede preko javnega razpisa javnega naročanja, pri čemer se posebno skrb posveti kvaliteti izbora živil.

Po priporočilu Inštituta za varovanje zdravja in Zavoda za zdravstveno varstvo skrbimo za uravnoteženo prehrano, ki je v otroški in mladostniški razvojni dobi bistvenega pomena. Zato učence navajamo na zdrave prehranjevalne navade in načrtujemo uravnotežene obroke. Vanje vključujemo več zelenjave, sadja, uživanje tekočin (vode in 100 % sokov). S kvalitetnimi obroki želimo učencem zagotoviti telesu potrebne hranljive snovi za zdrav telesni razvoj in ustvarjalno aktivnost. Kuharice in vodja šolske prehrane se udeležujejo izobraževanja na temo priprave šolskih obrokov v skladu s priporočili pristojnih organov. Naša šola je tudi v tem šolskem letu vključena v shemo šolskega sadja – Evropski projekt razdeljevanja sadja v šolah. Omenjeni ukrep izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje. Evropska unija je Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti (razredne ure z vsebinami sadja in zelenjave, naravoslovni dnevi, obiski sadovnjakov, delavnice, kjer učenci oblikujejo plakate, panoje, pripravljajo razstave ...).Cilji sheme šolskega sadja so ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave, zagotoviti trajno povečanje sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov, otrokom in mladostnikom v EU omogočiti enake možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave ter ustaviti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih.

Na naši šoli smo začeli z izvajanjem sheme šolskega sadja v mesecu septembru. Vsem učencem od 1. do 9. razreda bomo ponudili en obrok sadja oziroma zelenjave najmanj 1-krat tedensko skozi vse šolsko leto. Učencem bomo razdelili sadje integrirane pridelave.

Zavedajmo se, da sta sadje in zelenjava dar narave in rezultat dela človeški rok.

V šoli pripravljamo tri obroke dnevno: dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.

Zaželeno je, da vsak učenec prejme malico. Učenci razredne stopnje malicajo v prvem odmoru, učenci predmetne stopnje pa v drugem. Kosilo je med 11.55 in 13.45, ob dnevih dejavnosti pa do dogovorjene ure. Vodja šolske prehrane je Suzana Kovše, vodja kuhinje pa Darko Ferlič.

Cene šolske prehrane v šolskem letu 2016/2017 ostajajo nespremenjene!

Malica (dnevno) - 0,80 €
Popoldanska malica (mesečno) - 6,20 €
Kosilo 1. razred - 1,80 €
Kosilo 2. – 5. razred - 2,37 €
Kosilo 6. – 9. razred - 2,58 €

ODJAVA PREHRANE

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oziroma čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi v šolski kuhinji ali tajništvu šole. Starši odjavijo prehrano ustno, po elektronski pošti, po faksu ali pisno. Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši odjaviti pravočasno. Posamezen obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9.00. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s subvencijo.

POMEMBNO: Učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico kosilo tudi za prvi dan odsotnosti. Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. 

Starši lahko kadar koli, brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane se pisno odda v kuhinji ali tajništvu šole, lahko pa tudi razredniku. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo.

PRIJAVA PREHRANE

Starši lahko učenca na prehrano prijavijo kadarkoli med šolskim letom. Prijava se vloži na obrazcu in odda v šolski kuhinji. Starši svoje otroke oz. učenci sami, ki so na kosilo prijavljeni občasno, prijavijo na obrok vsaj en delovni dan prej, in sicer do 9.00 v šolski kuhinji.

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE


Sredstva za subvencijo malice in kosila se zagotavljajo iz državnega proračuna.

Polna subvencija za (dopoldansko) malico oziroma brezplačna malica pripada učencem iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače. Ostali učenci plačajo polno ceno malice, to je 80 centov. Ta cena je enotna za vse šole v Sloveniji, saj jo je določilo ministrstvo.

S 1. 2. 2017 je pričela veljati sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki uvaja novost pri subvencijah kosil v osnovnih šolah. Od tega dne  pripada polna subvencija za šolsko kosilo vsem tistim učencem, katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 36 % neto mesečne plače. To je vsem tistim, ki so v odločbi o otroškem dodatku uvrščeni v 1., 2. in 3. dohodkovni razred.

Tudi subvencionirane obroke prehrane, ki zaradi bolezni učenca ali katerega koli drugega razloga niso prevzeti in tudi ne odjavljeni (do 8. ure za tekoči dan), plačajo starši!

POVEZAVE

     | POŠTE UČITELJEV |

 

spletko

 

360panorama2

 

lopolis

 

e tiskovine

 

e-ucilnica

safe

tosemjaz

tom-telefon

jedilnik

svetzavoda

svetstarsev

 

 

 

varnasola2018 bron

 

 

solska tv