ŠOLSKI ZVONEC

0. ura: 07.30 – 08.15
1. ura: 08.20 – 09.05
MALICA (1. r, 2. r in 3. r)
2. ura: 09.10 – 09.55

MALICA
3. ura: 10.15 – 11.00
4. ura: 11.05 – 11.50
5. ura: 11.55 – 12.40
6. ura: 12.45 – 13.30
7. ura: 13.35 – 14.20
8. ura: 14.25 – 15.10
9. ura: 15.15 – 16.00

Kontakt

OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI

Ulica Dušana Jereba 1

3210 Slovenske Konjice

t: 03 757 27 30

f: 03 757 27 35

e: info@osobdravinji.si

 

          | VEČ PODATKOV |

PROJEKTI

projekti

O šoli

K šolskemu okolišu OŠ Ob Dravinji spadajo naselja:

Škalce, Slovenske Konjice – levi breg reke Dravinje (KS Slovenske Konjice), Bezina, Strtenik, Gabrovnik (KS Bezina), Brdo, Vešenik, (KS Vešenik – Brdo), Dobrnež, Prežigal, Spodnja Pristava (KS Konjiška vas).

Po končanem 4. ali 5. razredu se vpišejo na našo šolo učenci iz naselij:

Spodnje Grušovje (KS Spodnje Grušovje), Perovec, Tepanje, Tepanjski Vrh, Novo Tepanje (KS Tepanje).

 

Na podružnično šolo Tepanje se v 1. razred vpišejo učenci iz naselij:

Spodnje Grušovje (KS Spodnje Grušovje), Perovec, Tepanje, Tepanjski Vrh, Novo Tepanje (KS Tepanje).

 

 

sola2005

 

 

ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE

 

Svet zavoda

Svet zavoda je najvišji organ šole. Sestavlja ga enajst članov: trije predstavniki ustanovitelja zavoda, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev zavoda.

 

Svet zavoda med drugim sprejema letni delovni načrt šole, zaključno poročilo o delu šole, imenuje in razrešuje ravnatelja šole in opravlja mnoge druge, z zakonom določene naloge. 

 

Ravnatelj

 

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole. Ravnateljica Osnovne šole Ob Dravinji je mag. Nevenka Brdnik, profesorica francoščine in angleščine. Mandat ravnatelja šole je 5 let, imenuje ga svet zavoda po postopku, ki je določen z zakonom. 

 

Pomočnik ravnatelja

 

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj. Pomočnica ravnateljice Osnovne šole Ob Dravinji je Petra Paradičnik, mag. inkl. in reh. pedagogike. 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

 

Učiteljski zbor

 

Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji šole, delavci šolske svetovalne službe, računalnikar in knjižničar. Učiteljski zbor obravnava strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom, in odloča o njih, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

Oddelčni učiteljski zbor

 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko oddelka. 

 

Razrednik

 

Razrednik vodi oddelek ter delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 

Strokovni aktivi

 

Na šoli delujejo strokovni aktivi.

 

Svetovalna služba

 

Sestavljajo jo psihologinja Dragica Taks Rutar, pedagoginja Simona Pozeb, specialna pedagoginja Jožica Založnik in pedagoginja Suzana Kovše, ki v tem šolskem letu opravlja delo specialne pedagoginje.  

 

DRUGI ORGANI ŠOLE

 

Svet staršev

 

Za organizacijo in uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku. 

 

Skupnost učencev šole

 

Učenci uresničujejo svoje pravice in interese preko svojih predstavnikov, ki so povezani v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole je tisti organ, ki zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti ter skrbi za uresničevanje teh predlogov in pripomb. 

 

Šolski parlament

 

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Učenci v šolskem parlamentu razpravljajo o aktualnih problemih in oblikujejo njihove rešitve.    

 

POVEZAVE

     | POŠTE UČITELJEV |

 

spletko

 

360panorama2

 

lopolis

 

e tiskovine

 

e-ucilnica

safe

tosemjaz

tom-telefon

jedilnik

svetzavoda

svetstarsev

 

 

 

varnasola2018 bron

 

 

solska tv