ŠOLSKI ZVONEC

0. ura: 07.30 – 08.15
1. ura: 08.20 – 09.05
MALICA (1. r, 2. r in 3. r)
2. ura: 09.10 – 09.55

MALICA
3. ura: 10.15 – 11.00
4. ura: 11.05 – 11.50
5. ura: 11.55 – 12.40
6. ura: 12.45 – 13.30
7. ura: 13.35 – 14.20
8. ura: 14.25 – 15.10
9. ura: 15.15 – 16.00

Kontakt

OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI

Ulica Dušana Jereba 1

3210 Slovenske Konjice

t: 03 757 27 30

f: 03 757 27 35

e: info@osobdravinji.si

 

          | VEČ PODATKOV |

PROJEKTI

projekti

Katalog IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda 

Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice Ulica Dušana Jereba 1 3210 Slovenske Konjice     tel: 03 757 27 30     fax: 03 757 27 35

Odgovorna uradna oseba

mag. Nevenka Brdnik, ravnateljica

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript 
    tel: 03 757 27 40

Datum prve objave kataloga 18. 1. 2010
Datum zadnje spremembe 20. 1. 2010
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.osobdravinji.si
Pravna podlaga Zakon o dostopu do informacij javnega značaja Uredba o posredovanju informacij javnega značaja
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda
Delovno področje javnega zavoda osnovnošolsko izobraževanje 
Seznam notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice, Ul. Dušana Jereba 1, 3210 Slov. Konjice

Podružnična šola Tepanje, Tepanje 24, 3210 Slov. Konjice

Organigram zavoda slika spodaj
2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba

mag. Nevenka Brdnik, ravnateljica
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript 
    tel: 03 757 27 40

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda
Notranji predpisi Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda in Hišni red v E-tiskovinah
Državni predpisi
Predpisi EU Dostop do zakonodaje Evropske unije
2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov V postopku ni nobenih predlogov predpisov.
2.e Seje sveta javnega zavoda
Seje sveta javnega zavoda V pripravi.
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam dokumentov Letni delovni načrt Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta
2.g Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod Osnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki). Normativna podlaga: 60.a člen Zakona o osnovni šoli
Osnovna šola v upravnem postopku odloča o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja. Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Seznam dokumentacije Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil Drugi javni razpisi/naročila Razpisi delovnih mest Druge objave
2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Ime evidence: Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
Ime evidence: Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
Ime evidence: Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
Ime evidence: Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
2.j Druge informacije javnega značaja
Seznam drugih informacij Novice o delovanju javnega zavoda
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa Dostop do drugih informacij javnega značaja je možen vsak delovnik v času uradnih ur.
Neposreden dostop do informacij javnega značaja Osebni dostop na sedežu javnega zavoda.
Dostop na podlagi zahteve Neformalna zahteva:     - ustna zahteva,     - preko telefona. Formalna zahteva:     - zahteva podana ustno na zapisnik,     - pisna zahteva po pošti,     - vložitev zahteve po elektronski pošti.
Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.
4. Stroškovnik in cenik
Cena za posredovanje informacij javnega značaja Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

 

organigram

POVEZAVE

     | POŠTE UČITELJEV |

 

spletko

 

360panorama2

 

lopolis

 

e tiskovine

 

e-ucilnica

safe

tosemjaz

tom-telefon

jedilnik

svetzavoda

svetstarsev

 

 

 

varnasola2018 bron

 

 

solska tv