Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka za tekoče šolsko leto. Prvi sklic opravi ravnatelj. Svet staršev predlaga in odloča v skladu z 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08). Članstvo v svetu je povezano s statusom učenca.

Svet staršev:

–        predlaga nadstandardne programe,

–        daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

–        daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,

–        daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

–        razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

–        obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

–        voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,

–        opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.