Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca oziroma šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu oziroma šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu oziroma šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v vrtcu za vrtec oziroma v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, s tem da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v vrtcu oziroma šoli preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

  • dejavnosti pomoči,
  • razvojnih in preventivnih dejavnosti ter
  • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem možnim udeležencem v vrtcu oziroma šoli (otrokom, učencem, vajencem, dijakom, vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu oziroma šoli:

  • učenja in poučevanja (oziroma igre in poučevanja v vrtcu),
  • šolske kulture, vzgoje, klime in reda (oziroma kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu),
  • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
  • šolanja in poklicne orientacije (oziroma sprejema otrok v vrtec in njihovega prehoda v šolo)
  • ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

(Vir: Programske smernice za svetovalno službo v osnovni šoli)

Šolsko svetovalno delo na šoli opravljata pedagoginja Suzana Kovše Breznik in Nina Sekirnik.

Kontakt:

Ingrid Dorner Radosavljević – svetovalna.sluzba@obdravinji.si – 03/757-27-33

Suzana Kovše Breznik – suzana.kovse@obdravinji.si – 03/757-27-37

Delovni čas šolske svetovalne službe je vsak dan od 8.00 do 14.00 in v času popoldanskih govorilnih ur.