K šolskemu okolišu OŠ Ob Dravinji spadajo naselja:

Škalce, Slovenske Konjice – levi breg reke Dravinje (KS Slovenske Konjice), Bezina, Strtenik, Gabrovnik (KS Bezina), Brdo, Vešenik, (KS Vešenik – Brdo), Dobrnež, Prežigal, Spodnja Pristava (KS Konjiška vas).

Po končanem 4. ali 5. razredu se vpišejo na našo šolo učenci iz naselij:

Spodnje Grušovje (KS Spodnje Grušovje), Perovec, Tepanje, Tepanjski Vrh, Novo Tepanje (KS Tepanje).

Na podružnično šolo Tepanje se v 1. razred vpišejo učenci iz naselij:

Spodnje Grušovje (KS Spodnje Grušovje), Perovec, Tepanje, Tepanjski Vrh, Novo Tepanje (KS Tepanje).

ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE

Svet zavoda

Svet zavoda je najvišji organ šole. Sestavlja ga enajst članov: trije predstavniki ustanovitelja zavoda, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev zavoda.

Svet zavoda med drugim sprejema letni delovni načrt šole, zaključno poročilo o delu šole, imenuje in razrešuje ravnatelja šole in opravlja mnoge druge, z zakonom določene naloge.

Ravnatelj

Ravnatelj je pedagoški in poslovodni organ šole. Ravnateljica Osnovne šole Ob Dravinji je mag. Nevenka Brdnik, profesorica francoščine in angleščine. Mandat ravnatelja šole je 5 let, imenuje ga svet zavoda po postopku, ki je določen z zakonom.

Pomočnik ravnatelja

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj. Pomočnica ravnateljice Osnovne šole Ob Dravinji je Petra Paradičnik, mag. inkl. in reh. pedagogike.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Učiteljski zbor

Učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji šole, delavci šolske svetovalne službe, računalnikar in knjižničar. Učiteljski zbor obravnava strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom, in odloča o njih, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Oddelčni učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko oddelka.

Razrednik

Razrednik vodi oddelek ter delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovni aktivi

Na šoli delujejo strokovni aktivi.

Svetovalna služba

Sestavljajo jo psihologinja Dragica Taks Rutar, pedagoginja Simona Pozeb, specialna pedagoginja Jožica Založnik in pedagoginja Suzana Kovše, ki v tem šolskem letu opravlja delo specialne pedagoginje.

DRUGI ORGANI ŠOLE

Svet staršev

Za organizacijo in uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku.

Skupnost učencev šole

Učenci uresničujejo svoje pravice in interese preko svojih predstavnikov, ki so povezani v skupnost učencev šole. Skupnost učencev šole je tisti organ, ki zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti ter skrbi za uresničevanje teh predlogov in pripomb.

Šolski parlament

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Učenci v šolskem parlamentu razpravljajo o aktualnih problemih in oblikujejo njihove rešitve.

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

Kontaktni podatki upravljalca:

Naziv: Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice
Sedež: Ul Drušana Jereba 1, 3210 Slovenske Konjice
Zakoniti zastopnik: mag. Nevenka Brdnik
Telefon: 03 757 27 31
e-mail: info@osobdravinji.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Center za pravno pomoč, d.o.o.

Mariborska cesta 69, 3000 Celje

Telefon: 059 340 912

Katja Tretjak, univ. dipl. prav.

e-mail: katja@czpp.si

Starši, zaposleni, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje šola, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora).

1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov

Šola Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice obdeluje osebne podatke učencev, staršev, zaposlenih, članov organov šole in morebitnih ostalih oseb, kadar je to potrebno, oziroma kadar ima šola za to pridobljeno ustrezno soglasje.

Osebne podatke učencev in njihovih staršev obdelujemo z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja učencev, ki predstavlja podlago za ustrezno postopanje zaposlenih v zavodu, ter za svetovanje in obveščanje staršev učencev.

Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za nemene izvajanja postopkov zaposlovanja, ter za zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih postopkov.

Osebne podatke članov organov šole (svet staršev, svet zavoda) obdelujemo z namenom zagotavljanja administrativne podpore organom zavoda.

Osebne podatke pridobivamo in obdelujemo bodisi na podlagi predpisov, v nasprotnem primeru pa po predhodno izraženi volji (soglasju) staršev, zaposlenih ali članov organov šole. V določenih primerih osebne podatke obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifičnih pogodbenih obveznosti šole, z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Zakonski pravni temelji osnovne šole za obdelavo osebnih podatkov:

  • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov inn o prostem pretoku takih podatkov, ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1)
  • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr. in 65/09 popr.), 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 (49/16 popr.) – ZOFVI)
  • Zakon o delovnih razmerjih
  • Zakon o osnovni šoli (Ur.l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10,  87/11, 40/12-ZUJF in 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K)
  • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 80/2004 in 76/08)
  • ter drugi predpisi EU, mednarodne pogodbe ali nacionalni predpisi, ki šoli nalagajo obdelavo ali posredovanje osebnih podatkov državnim organom ali drugim upravljalcem z namenom izpolnjevanja lastnih ali njihovih zakonskih obveznosti in pristojnosti.

Posameznik lahko podana soglasja kadarkoli v celoti ali delno prekliče. Preklic je lahko trajen ali začasen. Preklic posameznik izvede s poslano pisno zahtevo na naslov šole, ali po elektronski pošti: info@osobdravinji.si. Preklic posameznika nima vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki jo je šola izvajala pred prejetim preklicem.

V kolikor posameznik meni, da šola obdelavo osebnih podatkov izvaja v nasprotju z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

2. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Šola osebne podatke obdeluje v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave, ter v časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje zasledovanega cilja.

Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom, bo šola osebne podatke hranila zgolj do poteka predpisanega roka hrambe. V ostalih primerih bo šola osebne podatke hranila znotraj okvira zastaralnih rokov za morebitne obveznosti, ki bi lahko izhajale iz obdelave osebnih podatkov ali iz izvedenih pogodbenih obveznosti šole.

Roki hrambe posameznih kategorij osebnih podatkov so natančneje določeni v Evidenci obdelave osebnih podatkov, ki je priloga internega akta zavoda, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.