čenci se lahko naročijo na zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželeno je, da vsak učenec prejme malico. Učenci I. triletja malicajo v prvem odmoru (9.05–9.25), učenci II. in III. triletja pa v drugem odmoru (9.55–10.15).

Kosilo je med 11.50 in 13.45, ob dnevih dejavnosti pa do dogovorjene ure. Vodja šolske prehrane je Brina Meško, vodja kuhinje pa Darko Ferlič. Druga kuharica je Sabina Urlep, kuharski pomočnici pa Branka Belina in Klementina Vok.

Šola tudi v šol. letu 2018/2019 ostaja vključena v Shemo šolskega sadja, podprto s strani MIZŠ, kjer je učencem zagotovljeno sadje vsak dan.

Učence navajamo tudi na pomen hidracije za delovanje organizma, zato so v jedilnici nameščeni trije pitniki.

 

 

ŠOLSKA PREHRANA IN SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE v šol. letu 2018/2019

 

S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša nov način izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport z namenom poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane.

Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo. Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.

Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

Organizatorji šolske prehrane načrtujejo prehranjevanje z zdravstvenega, ekonomskega, socialnega, vzgojnega in gastronomsko-kulinaričnega gledišča.

Pri načrtovanju prehrane otrok v šolskih kuhinjah veljajo enaka načela kot za otroke, ki se hranijo doma.

Prehrambeni načrt v šolskih kuhinjah je enoten in se lahko manj ravna po potrebah in okusu posameznih otrok. Zato je toliko bolj pomembno, da so obroki pravilno sestavljeni in da osebje, ki načrtuje in pripravlja te obroke, pozna načela prehranske vede s posebnostmi otroške in mladinske prehrane. Pri načrtovanju prehrane se upoštevajo prehrambena priporočila, ki so prirejena po tujih virih in so prilagojena našim razmeram.

Na podružnici Tepanje pripravlja hrano za učence kuhinja Vrtca Tepanje. Jedilniki so usklajeni z matično šolo, komunikacija med organizatorji šolske in vrtčevske prehrane je sprotna.

Organizatorica šolske prehrane na OŠ Ob Dravinji v šol. letu 2018/2019 je Brina Meško.