POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih)

 

Tip projekta Državni projekt
Institucija Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice
Sodelujoči Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 30 razvojnih šol in 90 implementacijskih šol v Sloveniji, Univerzi v Ljubljani in na Primorskem, Šola za ravnatelje, Institut Jozef Stefan, Center arhitekture Slovenije, …
Implementacijski tim

Ravnateljica, ga. Nevenka Brdnik

Vodja: ga. Valentina Volavšek

Člani: ga. Suzana Kovše, ga. Jerneja Menzinger in g. Mihael Stampfer

Razred Sodeluje čim več učencev in učiteljev
Predmet Povezovanje vseh predmetov
Datum pričetka izvajanja 2017–2022

 

V projektu POGUM, ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

Šolski implementacijski tim si bo prizadeval za uresničitev ključnih ciljev projekta:

  • razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem;
  • opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

V projektu si prizadevamo za razumevanje kompetence podjetnosti (EntreComp), in sicer na treh ravneh:

  1. ZAMISLI IN PRILOŽNOSTI
  2. VIRI
  3. K DEJANJEM

Razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih strokovni delavci izvajajo dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc. Šolajočim želimo omogočiti način razmišljanja, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno, z namenom prenosa znanja in zmožnosti šolskega okolja navzven. To pa bi naj prispevalo k uspešnemu oblikovanju karierne orientacije. Bistveno je pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, za razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov. Veščine podjetnosti so v pomoč posameznikom na vseh življenjskih ravneh (vsakdanje življenje, družba, delovno mesto, …). Samoiniciativnost in podjetnost sta izjemno pomembni za uresničevanje posameznikovih zamisli. Ob tem pa je potrebno tudi razvijati ustvarjalnost, inovativnost, sprejemanje tveganj, sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Vse to pa je možno tudi ob hkratni zavesti o etičnih vrednotah in spodbujanju dobrega upravljanja.

Evropski kompetenčni okvir podjetnosti v izobraževanju