PREPOZNAVANJE UČNIH IN DRUGIH TEŽAV

Starši in/ali učitelji so običajno prvi, ki opazijo določene posebnosti in ovire, s katerimi se otrok sooča tekom učenja in sodelovanja pri pouku in doma. V primeru opažanj težav, ki so prisotne v več okoljih (doma, v šoli, v prostočasnih dejavnostih) in daljše časovno obdobje, je potrebno poiskati pomoč in prepoznati naravo težav, prisotnih pri otroku.

Po posvetu s starši, otrokovim učiteljem in svetovalno službo ter ob privolitvi staršev psihologinja ali specialna pedagoginja izvede postopke za diagnostiko učnih in drugih težav. Na podlagi rezultatov in ugotovitev pripravi prilagoditve in predloge pomoči otroku za starše in učitelje.

Predlaga lahko tudi nadaljnjo obravnavo v zunanjih institucijah:

  • pomoč v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor,
  • vložitev zahteve za uvedbo postopka usmerjanja na Zavodu za šolstvo,
  • usmeritev v druge institucije, odvisno od narave otrokovih težav.

 

Individualna in skupinska učna pomoč (ISP)

Učenci z učnimi težavami, ki jih predlagajo razredniki, učitelji ali svetovalna služba, se lahko s pisnim soglasjem staršev vključijo v individualno in skupinsko učno pomoč, ki se izvaja v obsegu ene šolske ure tedensko pred, med ali po pouku. ISP je namenjen učencem s težavami na različnih področjih učenja, ki redno obiskujejo dopolnilni pouk, vendar pa njihove težave ne izzvenijo, pač pa se kaže potreba po intenzivnejši obravnavi in strokovni pomoči.

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Kadar individualna in skupinska učna pomoč učencu ni dovolj pri doseganju minimalnih ciljev pri pouku, se staršem predlaga začetek postopka usmerjanja.

Usmerjanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se izvaja na osnovi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku.

Ure DSP izvajajo:

Jožica Založnik – specialni pedagog

Suzana Kovše – pedagog

Kaja Bicskey – pedagog