O knjižnici

Šolska knjižnica je s svojo dejavnostjo in ponudbo prostor, kjer najdete veliko koristnih in uporabnih nasvetov za uspešno šolsko delo. V njej pripravljamo priložnostne razstave, predstavitve knjižnih novosti, ure pravljic, uganke, izbiramo »naj« knjige, oblikujemo priporočilne bralne sezname, izvajamo bralno značko in se preizkušamo v bralnih maratonih.

Ure knjižničnih informacijskih znanj potekajo po učnem načrtu od 1. do 9. razreda, z medpredmetnim povezovanjem pa podpirajo tudi druga predmetna področja.

Knjižnica nudi:

 • Širok izbor knjig, strokovne literature, revij, časopisov …
 • Prostor za branje, učenje, izdelavo plakatov, pisanje domačih nalog …
 • Uporabo računalnika za:
  • iskanje različnih informacij za seminarske, projektne in druge naloge,
  • učenje s pomočjo programov na zgoščenkah,
  • iskanje informacij o dostopnosti knjižničnega gradiva.

Uporabniki šolske knjižnice morajo izposojeno gradivo pravočasno vračati. Za morebitne poškodbe odgovarjajo sami. Spoštovati morajo knjižnični red in pravila lepega vedenja.

KNJIŽNIČNI RED

 POSLANSTVO KNJIŽNICE

“Storitve šolske knjižnice morajo biti enakopravno zagotovljene vsem članom šolske skupnosti ne glede na starost, raso, spol, religijo, narodnost, jezik, strokovni ali socialni status. Posebne storitve in gradiva morajo biti zagotovljena tistim, ki ne morejo uporabljati rednih knjižničnih storitev in gradiv.”
(UNESCOV Manifest o splošnih knjižnicah, 1999)

 1. Splošne določbe

Svoje naloge knjižnica izpolnjuje tako, da:

 1. izposoja knjižnično gradivo na dom oz. v kabinete zaposlenih,
  2. izposoja knjižnično gradivo v čitalnico,
 2. izvaja knjižno in knjižnično vzgojo,
  4. opravlja medknjižnično izposojo za zaposlene in učence, ki rabijo gradivo za

raziskovalne naloge,
5. pridobiva novo gradivo z nakupom, darovi in zameno,

 1. oblikuje in vodi zbirko diplomskih in raziskovalnih nalog,
 2. arhivira starejše knjižnično gradivo (serijske publikacije, raziskovalne naloge in glasila),
  8. odpisuje in izloča poškodovano in zastarelo gradivo na predlog komisije za odpis
 3. seznanja uporabnike s svojo ponudbo in novostmi,
  10. seznanja uporabnike s poslovanjem knjižnice ter pogoji uporabe njenih prostorov, gradiva in informacijskih virov,
  11. seznanja uporabnike z uporabo knjižničnih katalogov in izvaja individualno uvajanje v COBISS in program šolska knjižnica,
  12. na vidnih mestih objavlja odpiralni čas knjižnice, cenik knjižničnih storitev in rok izposoje,
  13. posreduje informacije iz računalniških ter drugih informacijskih virov,
  14. opravlja poizvedbe v bazah podatkov (on-line, CD-ROM) v takšnem obsegu, kot razpolaga z njimi,
  15. organizira razstave knjig slovenskih in tujih avtorjev,
  16. daje podatke za statistične evidence (NUK, Statistični urad RS, MŠZŠ).

Uporabniki šolske knjižnice so fizične osebe: učenci in delavci OŠ Ob Dravinji.

 Vpis, članstvo

Ob vpisu na OŠ Ob Dravinji postanejo vsi učenci in učenke člani naše knjižnice. Člani knjižnice lahko postanejo tudi zaposleni šole, ki spoštujejo knjižnični red. Zaposleni izpolnijo vpisni obrazec in ga potrdijo s podpisom. V knjižnici OŠ Ob Dravinji učenci in učenke ter zaposleni ne plačujejo članarine.

 1. Izposoja

Uporabnikom se vse gradivo izposoja brezplačno. Za prekoračen rok izposoje se zaračunava zamudnina 0,08 € na dan.

Zamudnike knjižnica opozarja na vrnitev gradiva z opomini. Dokler uporabniki ne vrnejo izposojenega gradiva in poravnajo zamudnine ali nadomestijo poškodovanega ali izgubljenega gradiva, si ne morejo izposoditi drugega gradiva.

Dolžnost uporabnikov  je, da ob izposoji knjižnično gradivo pregledajo in knjižničarja takoj opozorijo na vidne poškodbe oz. manjkajoče dele, sicer bodo za škodo odgovarjali sami.

 1. Prostori knjižnice, obnašanje

Knjižnični prostori so namenjeni študiju, učenju, iskanju gradiva in informacij iz

katalogov in drugih informacijskih virov. V njih morata biti mir in tišina, prepovedana je

tudi uporaba mobilnih telefonov. Zadrževanje v knjižnici brez študijskih namenov ni dovoljeno.

Vstop v knjižnične prostore je učencem dovoljen le brez vrhnjih oblačil, torb in dežnikov. Torbe shranijo na polico za shranjevanje torb ali v svojih garderobnih omaricah. V knjižnične prostore ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.

 1. Izposojevalni roki gradiva na dom

Rok izposoje za knjižno gradivo je štirinajst (14) dni. V primeru zelo iskanega gradiva lahko knjižničar časovni rok izposoje primerno skrajša.

Knjižnični delavec ima pravico omejiti število izposojenega gradiva.

Knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom je naslednje:

 • referenčno gradivo, ki se uporablja v čitalnici (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi …),
 • ln e knjižno gradivo (CD-ji, CD-ROM-i, videokasete, zvočne kasete),
 • polpublikacije (raziskovalne in diplomske naloge).

To knjižnično gradivo si je izjemoma mogoče izposoditi za uporabo pri pouku oz. za fotokopiranje v šolski fotokopirnici, z upoštevanjem avtorskih pravic.

Če uporabniki potrebujejo knjižnično gradivo še po izteku roka izposoje, morajo prositi za podaljšanje roka izposoje gradiva, če ga medtem niso rezervirali drugi uporabniki.

Podaljšanje se ureja osebno.

Gradivo, ki je prosto, si uporabniki lahko rezervirajo. Rezervirano gradivo čaka uporabnike največ tri delovne dni, potem je na voljo ostalim uporabnikom.

Uporabniki lahko rezervirajo tudi gradivo, ki je izposojeno. Ko je rezervirano gradivo vrnjeno, čaka na uporabnika, ki ga je rezerviral, v knjižnici tri delovne dni.

Učenci in učenke devetih razredov morajo gradivo vrniti do 5. junija. Ostali uporabniki morajo vrniti izposojeno gradivo najkasneje deset dni pred zaključkom pouka tekočega šolskega leta. Zaposleni ob koncu šolskega leta, najkasneje do 20. junija vrnejo v knjižnico vse gradivo, ki so si ga izposodili med letom.

Učenke in učenci, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si to gradivo lahko izposodijo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarjem in razrednikom.

Učenci in učenke OŠ Ob Dravinji (razen devetih razredov), si lahko izposodijo gradivo čez počitnice po dogovoru s knjižničarjem.

Učencem, ki ne upoštevajo knjižničnega reda, lahko knjižničar odreče izposojo, dokler ne poravnajo obveznosti.

 1. Medknjižnična izposoja

Knjižnica OŠ Ob Dravinji opravlja storitve medknjižnične izposoje za delavce OŠ Ob Dravinji.  Iz drugih slovenskih knjižnic pridobi, po mednarodno sprejetih pravilih, ki veljajo za medknjižnično izposojo, gradivo, ki ga potrebujejo uporabniki.

Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik, ki mu je storitev omogočena, če ne gre za gradivo, ki je neposredno povezano z vzgojno-izobraževalnim delom.

 1. Odškodnina za poškodovano in izgubljeno gradivo

Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim in poravnati stroške ponovne obdelave v višini 2,08 €. Če knjižničnega gradiva ni mogoče nadomestiti ali je ugotovljeno, da je namerno poškodovano, povzročitelj plača tržno ceno ali gradivo nadomesti z po vsebini enakovrednim gradivom po dogovoru z vodjo knjižnice.

 1. Delovni čas

Knjižnica je za uporabnike odprta od ponedeljka do petka. kakor je določeno z urnikom knjižnice, ki je izobešen na dobro vidnem mestu.

 1. Uporaba računalnikov

Na računalnikih v knjižnici ni dovoljeno:

 • brisanje nameščenih programov in nameščanje novih programov,
 • pregledovanje spornih strani (pornografija, teroristične strani …),
 • vnašanje osebnih podatkov.

Za obiskovanje spornih strani ni nobenega opravičila. Uporabnik, ki zlorabi pravila, izgubi pravico do dostopa.

Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice, za pregledovanje multimedijskih zgoščenk, ki so na voljo v knjižnici, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta.

Pri uporabi računalnikov imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo. En računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca.

Prepovedana je uporaba IRC-a in njemu podobnih programov ter igranje igric. V primeru kršitev lahko vodja knjižnice uporabnikom za določeno časovno obdobje prepove uporabo računalnika.

Uporabniki se morajo v knjižnici ravnati po knjižničnem redu.

Knjižnični red po predhodni obravnavi na učiteljskem zboru potrdi ravnateljica in sprejme svet šole.

Baze podatkov

Dragi uporabniki naše spletne strani, drage učenke in učenci. Predvsem vam so namenjene naslednje štiri povezave. Omogočale vam bodo tri povsem različne dostope do informacij.

 • Prva, za vas najpomembnejša, je povezava na ŠOLSKO KNJIŽNICO, ki je javno dostopen katalog vaše šolske knjižnice. Nudil pa vam bo več kot samo to, saj lahko v njem ob zapisih naslovov enot najdete tudi življenjepise slovenskih pesnikov in pisateljev. Potrudili pa se bomo, da vam bo katalog v koristno pomoč pri šolskem delu in da boste sčasoma vse več stvari lahko opravili sami (rezervacije gradiva in podaljšanje izposojenega gradiva), seveda če boste to hoteli. O novostih vas bomo sproti obveščali.

 

 • dLib je knjižnica kjer dobite iskane dokumente v njihovi polni obliki – kar pomeni da lahko berete in gledate dokumente in gradivo iz monitorja. Vam ljube stvari vam je dovoljeno tudi natisniti. Mislim, da vam bo pričujoča povezava prišla prav pri izdelavi različnih referatov in seminarskih nalog, pa tudi iz čiste radovednosti jo je vredno obiskati. Vendar je uporaba tega portala le v študijske namene prepovedana pa je dobičkonosna oz. komercialna raba gradiva dosegljivega v digitalni knjižnici Slovenije.
 • Europeana je projekt evropske unije in je vseevropska knjižnica – poglejte si jo (lahko si nastavite tudi slovenski jezik, da jo boste lažje uporabljali).

 • Če kakšnega gradiva ne boste našli v bazi naše šolske knjižnice in vas zanima, če jo ima Splošna knjižnica Slovenske Konjice ali katerakoli druga slovenska knjižnica si to lahko pogledate na Virtualni knjižnici Slovenije.

 • KAMRA

V kolikor Vas mučijo vprašanja, ki se tičejo knjižničarske stroke, ali branja in literature in bi radi vprašali kaj tehtnega mi lahko pišete na naslov primoz.krivec@obdravinji.si ali pa me poiščete v šolski knjižnici, da se pogovorimo o problemu.

Vaš knjižničar Primož Krivec, uni. dipl. bibl.

primoz.krivec@obdravinji.si