VPIS NA OŠ OB DRAVINJI SLOVENSKE KONJICE (OD 2. DO 9. RAZREDA)

ZAKONSKA PODLAGA

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS št.; 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 IN 46/16 – ZOFVI-K), ki v 48. členu navaja, da:

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati.

Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša.

K šolskemu okolišu OŠ Ob Dravinji spadajo naselja:

Škalce, Slovenske Konjice – levi breg reke Dravinje (KS Slovenske Konjice), Bezina, Strtenik, Gabrovnik (KS Bezina), Brdo, Vešenik, (KS Vešenik – Brdo), Dobrnež, Prežigal, Spodnja Pristava (KS Konjiška vas).

Na podružnično šolo Tepanje se v 1. razred vpišejo učenci iz naselij:

Spodnje Grušovje (KS Spodnje Grušovje), Perovec, Tepanje, Tepanjski Vrh, Novo Tepanje (KS Tepanje).

Po končanem 5. razredu učenci šolanje nadaljujejo na matični šoli.

VODENJE VPISNEGA POSTOPKA

Vpisni postopek vodi svetovalna delavka ga. Ingrid Dorner Radosavljević. Ob nameri za vpis se na 03 757 27 33 ali na svetovalna.sluzba@obdravinji.si dogovorite za termin vpisa, ki ga opravite osebno v prostorih šole.

Zaradi nujnosti upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni naprošamo da:

  • v šolske prostore prihajate le, če izpolnjujete pogoje PCT (prebolel, cepljen, testiran),
  • ob prihodu v prostore šole upoštevate navodila strokovnih delavcev ter nosite zaščitno masko,
  • vzdržujete potrebno medsebojno razdaljo 1,5 – 2 m.

Za uspešno izveden vpisni postopek potrebujete:

  • izpolnjeno in podpisano vlogo za vpis,
  • izpolnjeno in podpisano soglasje drugega starša za vpis,
  • osebni dokument otroka, ki ga vpisujete,
  • potrdilo o prijavi stalnega/začasnega prebivališča v šolskem okolišu OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice,
  • potrdilo/spričevalo zadnjega (uspešno) zaključenega razreda osnovne šole (v kolikor gre za vpis iz druge države, mora biti spričevalo prevedeno v slovenski jezik).

PREPIS NA DRUGO OSNOVNO ŠOLO

V kolikor želite starši svojega otroka prepisati na drugo osnovno šolo, je potrebno vzpostaviti kontakt s svetovalno službo šole, na katero želite otroka vpisati in se pri njih pozanimati, kako konkretno tam teče vpisni postopek.

Hkrati je potrebno na svetovalno službo OŠ Ob Dravinji nasloviti izpolnjeno Obvestilo o prepisu iz OŠ Ob Dravinji/POŠ Tepanje in izpolnjeno in podpisano soglasje drugega starša ob prepisu iz OŠ Ob Dravinji/POŠ Tepanje.

VLOGE, POTREBNE ZA VPIS/IZPIS