Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v skladu z 20a. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013).

20a. člen

Šola za učence 1. razreda ponuja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda ponuja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponuja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izberejo največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov.

 

Učenci bodočega 4., 5. in 6. r. na Osnovni šoli Ob Dravinji bodo lahko v šolskem letu 2024/2025 izbirali med sledečimi predmeti: drugi tuj jezik ‒ nemščina, šport, tehnika, računalništvo in umetnost.

Učenci bodočega 4. in 5.r. na Osnovni šoli Ob Dravinji, POŠ Tepanje bodo lahko v šolskem letu 2024/2025 izbirali med sledečimi predmeti: drugi tuj jezik ‒ nemščina in šport.

Izbirni predmet NEMŠČINA je dvourni, in sicer se poučuje v obsegu dveh ur tedensko. V primeru, da učenec izbere nemščino, ne more izbrati več drugih neobveznih izbirnih predmetov. Izbirni predmeti ŠPORT, TEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO in UMETNOST potekajo  eno uro na teden.

 

Klikni na predmet, za opis.

Skupne značilnosti neobveznih izbirnih predmetov za 4., 5. in 6. razred:

  • Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

  • Učenci lahko izberejo največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da bo obiskoval le 1 uro neobveznih izbirnih predmetov ali da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

  • Do 30. 9. tekočega leta imajo učenci čas za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom. Vse spremembe je potrebno pisno sporočiti šolski svetovalni službi.
  • Vsi neobvezni izbirni predmeti se izvajajo po 1 uro tedensko, le tuj jezik – nemščina se izvaja po 2 uri tedensko.
  • Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot obvezne ure.
  • Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo in ocena se zapiše v spričevalo.
  • Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju.
  • Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete.

Navodila za prijavo na neobvezni izbirni predmet:

Učenci se k neobveznemu izbirnemu predmetu prijavijo s prijavnico, ki so jo dobili v šoli. Prijavnico lahko najdete tudi spodaj v prilogi. Izpolnjeno prijavnico učenci oddajo svojemu razredniku.

Za dodatne informacije glede izbirnih predmetov se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo, go. Suzano Kovše – suzana.kovse@obdravinji.si.

Neobvezni Izbirni predmeti 2024-2025

NIP 2024-2025 OŠ Ob Dravinji

NIP 2024-2025 POŠ Tepanje